A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Finanšu komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBA
CĒSU NOVADA DOMES
FINANŠU KOMITEJA
Cēsīs, Raunas ielā 4________________________________________________________________________________________
                                         
2019.gada 21.novembrī
Sēde sākas plkst. 8.30


 
Darba kārtība

1. Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu no pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” bilances.
Ziņo: A.Jēkabsons,  p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” jurists
2. Par nomas maksu apstiprināšanu Cēsu 2. pamatskolā.
3. Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2019.gada  budžetā.
4. Par izglītības psihologa  amata vienību Cēsu Bērnu un jauniešu centrā.
       Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
5. Par mācīšanās atbalsta pedagogiem un atbalsta speciālistiem organizēšanas kārtību.
      Ziņo: R.Urtāne, Izglītības pārvaldes izglītības satura un kvalitātes vadītāja
6. Par Cēsu novada pašvaldības finansējumu juridiskām un fiziskām personām Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa, sacensību un sporta pasākumu organizēšanai.
       Ziņo: I.Krūmiņa, sporta koordinatore
7. Par Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes attīstības koncepcijas 2020-2030.gadam apstiprināšanu.
       Ziņo: A.Baltvilks: Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes energopārvaldnieks
8. Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu.
Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja
9. Par “Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2017.-2021.gadam” precizēšanu.
      Ziņo: A.Mihalovs, Cēsu novada pašvaldības darba grupas par Latvāņu ierobežošanas  plāna    sagatavošanu un ieviešanu vadītājs
10. Par deleģējuma līgumu.
11. Par kustamas mantas un nekustamā īpašuma Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”.
Ziņo: J.Kanders, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vecākais komunālinženieris
12. Par Cēsu novada domes 2019. gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.26 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu.
13. Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu novada domes 06.12.2018. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novada esošajos ciemos”” apstiprināšanu.
14. Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu novada domes 21.06.2018. saistošajos noteikumos Nr. 21 „Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”” apstiprināšanu.
15. Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu novada domes 11.05.2019. saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par Cēsu novada teritorijas kopšanu, būvju uzturēšanu un inženierbūvju aizsardzību”” apstiprināšanu.
16. Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu novada domes 11.05.2017. saistošajos noteikumos Nr. 13 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Cēsu novadā”” apstiprināšanu.
Ziņo: J.Miranoviča, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes juriste
17. Par atļaujas izsniegšanu organizēt totalizatoru un derības, un atvērt bingo un spēļu zāli Vaļņu ielā 39, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Administrācijas vadītājs
18. Par Saistošajiem noteikumiem “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”.


Printēt