A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Domes sēdes darba kārtība

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE
2019.GADA 26.SEPTEMBRĪ
 
Plkst.10.00
Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.
 
DARBA KĀRTĪBA

1. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmuļu stacija”- 2, Vaives pagasts, Cēsu novads  nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu.
2. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmuļu stacija”-5, Vaives pagasts, Cēsu novads  nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu.
3. Par nekustamā īpašuma Raunas iela 6-4, Cēsis, Cēsu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
4. Par apbūves tiesību piešķiršanu SIA “ZAAO” pazemes atkritumu konteineru laukuma izbūvei Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: M.Malcenieks, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
5. Par Cēsu novada Bāriņtiesas locekli.
Ziņo: D. Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
6. Par komandējumu uz Orhūsu (Dānijā).
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
7. Par Cēsu novada domes 2019. gada 26. septembra saistošo noteikumu Nr. ___ „Grozījums Cēsu novada domes 2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā’’’’ apstiprināšanu.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
8. Par izglītības iestāžu sporta sacensību organizēšanas kārtību.
9. Par dalības maksas apstiprināšanu starptautiskajā basketbola turnīrā „Cēsu kauss”.
10. Par Cēsu novada domes 2019. gada 26. septembra saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu.
11. Par Cēsu novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Cēsu novada domes 2018.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu.
12. Par Cēsu novada domes 2019. gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr. __ „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu.
13. Par iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ reorganizāciju.
14. Par Cēsu novada domes 2019.gada 26. septembra saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 ”Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu.
15. Par Cēsu novada pašvaldības 2019. gada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu.
16. Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai  izglītībai, profesionālajai izglītībai.
17. Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām.
18. Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai.
19. Par mērķdotāciju  speciālajām izglītības iestādēm.
20. Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam.
21. Par nekustamā īpašuma daļas  „Kaķukrogs”, Vaives pag., Cēsu nov., nodošanu  bezatlīdzības lietošanā.
22. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmuļu stacija”-6, Vaives pagasts, Cēsu novads, pārdošanu.
23. Par Cēsu novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr..... „Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.
24. Par 2020.gada budžeta prioritātēm un budžeta projekta sagatavošanas pamatnostādnēm.
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
25. Par Cēsu novada domes 2018.gada 12.jūlija lēmuma Nr.222 “Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Saules ielā 23-31, Cēsīs, Cēsu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušu.
26. Par Cēsu novada domes 2017.gada 30.marta lēmuma Nr.74 “Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Leona Paegles ielā 8B-22, Cēsīs, Cēsu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušu.
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
27. Par Vaives pagasta pārvaldes vadītāja amata vietu.
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, administrācijas vadītāja p.i.
28. Informācija  “Par Cēsu Sv. Jāņa baznīcā un Cēsu viduslaiku pilī topošajiem tūrisma produktiem”.
Ziņo: G.Kalniņš, Cēsu Kultūras un Tūrisma centra Viduslaiku pils nodaļas vadītājs
29. Informācija par SIA "Cēsu tirgus" iespējamo naudas plūsmu pēc rekonstrukcijas.
30. Informācija par siltumapgādes funkcijas īstenošanu Cēsu novada pašvaldībā.
 


Printēt