A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Cēsu pilsētas svētkus "Cēsis 813"?
Jā:
(70%) - 184 balsu
Nē:
(17%) - 45 balsu
Vēl nezinu:
(13%) - 34 balsu
Balsu skaits: 263
<< Iepriekšējais <<  
>> Nākamais >>
Pašvaldība » Domes sēdes » Domes sēdes darba kārtība

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE
2019.GADA 28.NOVEMBRĪ
PROTOKOLS NR. 17

DARBA KĀRTĪBA

Plkst. 10.00

1. Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes Attīstības plāna 2019./20.-2021./22.mācību gadam apstiprināšanu.
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
2. Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.__ „Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” apstiprināšanu.
Ziņo: G.Norbuts, Pašvaldības policijas priekšnieks
3. Par Cēsu novada domes 2019. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr. ___ „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem ”” apstiprināšanu.
Ziņo: D.Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
4. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5 Vaļņu ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu.
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
5. Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu no pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” bilances.
6. Par nomas maksu apstiprināšanu Cēsu 2. pamatskolā.
7. Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2019.gada  budžetā.
8. Par izglītības psihologa  amata vienību Cēsu Bērnu un jauniešu centrā.
9. Par mācīšanās atbalsta pedagogiem un atbalsta speciālistiem organizēšanas kārtību.
10. Par Cēsu novada pašvaldības finansējumu juridiskām un fiziskām personām Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa, sacensību un sporta pasākumu organizēšanai.
11. Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu.
12. Par “Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2017.-2021.gadam” precizēšanu.
13. Par deleģējuma līgumu.
14. Par kustamas mantas un nekustamā īpašuma Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”.
15. Par Cēsu novada domes 2019. gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.26 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu.
16. Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu novada domes 06.12.2018. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novada esošajos ciemos”” apstiprināšanu.
17. Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu novada domes 21.06.2018. saistošajos noteikumos Nr. 21 „Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”” apstiprināšanu.
18. Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu novada domes 11.05.2019. saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par Cēsu novada teritorijas kopšanu, būvju uzturēšanu un inženierbūvju aizsardzību”” apstiprināšanu.
19. Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu novada domes 11.05.2017. saistošajos noteikumos Nr. 13 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Cēsu novadā”” apstiprināšanu.
20. Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.__ “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā” apstiprināšanu.
21. Par nedzīvojamo telpu Nākotnes ielā 6-14, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu.
22. Par “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu speciālistu piesaistes programmai” apstiprināšanu.
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
23. Informācija par tirgus attīstību.
Ziņo: I.Suipe, Būvvaldes vadītāja
 
 


Printēt