A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Sociālais dienests » Gandarījums par paveikto 2015. gadā

Gandarījums par paveikto 2015. gadā

Aizritējis vēl viens gads, un Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk - Sociālais dienests) var atskatīties un izvērtēt paveikto. Atskatoties uz aizvadītā 2015.gada statistiku vērts uzsvērt, ka Sociālajā dienestā 2015.gadā ir pieņemti 8 268 apmeklētāji, kas ir par 42,50 % mazāk nekā 2014.gadā.  Pagājušā gada laikā ir veikti 1 663 apsekojumi klientu dzīvesvietā vai par 10% mazāk kā 2014.gadā.

2015.gada 15.maijā Cēsīs norisinājās Sociālā dienesta un Cēsu novada pašvaldība organizētā Ģimenes diena Cēsīs, ģimeni saliedējošās aktivitātēs piedalījās 91 novada ģimene (313 dalībnieki). Jaunā pastaigas taka veicināja Cēsu pilsētas izzināšanu. Pēc aptuvenām aplēsēm Ģimenes dienas pasākumus apmeklēja vairāk kā 1 000 iedzīvotāju.

No 2015.gada Sociālais dienests dzīvokļa pabalstu piešķīra 174 mājsaimniecībām. Malkas pabalstiem kopā izlietoti 21 505,00 EUR. Apkures pabalstiem kopā izlietoti 59 839,43 EUR. Sociālo dzīvokļu pabalstiem kopā izlietoti 6 049,50 EUR.

Sociālais dienests 2015.gadā piešķīra dotācijas 19 Cēsīs reģistrētām un aktīvām biedrībām un nodibinājumiem. Dotācija tika piešķirta, atbalstot biedrību un nodibinājumu aktivitātes un mērķus. Pozitīva iezīme ir novērojama biedrību un nodibinājuma skaita palielinājumam – ik gadu kļūst vairāk tādu organizāciju, kuras savu darbību vērš uz Cēsu iedzīvotāju dzīves kvalitātes palielināšanu un sabiedrisko aktivitāšu veicināšanu.

Sociālais dienests 2015.gada aprīlī izsludināja projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām līdzfinansējuma saņemšanai sociālajā jomā. Projektu konkursa mērķis bija iesaistīt nevalstisko sektoru inovatīvās aktivitātēs sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās integrācijas veicināšanai, kā arī sekmēt un dažādot atbalstu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām. Projekti tika īstenoti līdz 2015.gada decembrim. Projektu realizācijai izlietots līdzfinansējums 3 115,82 EUR apmērā. Kopā īstenoti 7 sociālie projekti. Projektu realizācija palīdzēja popularizēt sociāli aktīva un veselīga dzīvesveida lielo nozīmi. Biedrības saviem biedriem nodrošināja regulāras vingrošanas nodarbības, deva iespēju braukt pieredzes apmaiņās un ekskursijās, piedalīties sabiedriskos pasākumos un nometnēs gan senioriem, gan bērniem.

Cēsu sabiedrisko pirti 2015. gadā kopā apmeklēja 5869 personas (t.sk. pensionāri, trūcīgās vai maznodrošinātās personas, invalīdi un bērni no 7 gadu vecuma – 4690; trūcīgo ģimeņu bērni un bērni līdz 7 gadu vecumam – 68; citi apmeklētāji – 1111). Kopējie Cēsu novada sabiedriskās pirts ieņēmumi par pirts pakalpojumiem 2015.gadā bija 10 374.80 EUR.

Arī 2015.gadā Cēsu uzņēmēji sniedza nenovērtējamu atbalstu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām, palīdzot nodrošināt Invalīdu habilitācijas-dienas centra un dienas centra „Saules taka” darbību, sniedzot atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem no sociālā riska ģimenēm. Pateicamies arī juridiskajām un fiziskajām personām, kuras ar saviem labajiem darbiem sniedza atbalstu, palīdzot īstenot dažādus sociālos pasākumus.

Cēsu novada dome 2015.gada nogalē apstiprināja vairākus jaunus Sociālā dienesta izstrādātos saistošos noteikumus. Līdz šim Cēsu novada pašvaldībā bija spēkā Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošie noteikumi Nr. 24 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi). Saistošajos noteikumos bija iekļauti gan sociālās palīdzības pabalsti, gan pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti, vienlaikus apkopojot dažādas palīdzības kategorijas. Lai pilnveidotu pašvaldības atbalsta sistēmu dažādām sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, no jauna  izstrādāti atsevišķi saistošie noteikumi:
• par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un personām, kuras nonākušas ārkārtas situācijā;
• par pabalstiem, kas, īstenojot normatīvo aktu prasības vai pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas,  neizvērtējot ienākumus, tiek piešķirti:
- bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
- daudzbērnu ģimenēm;
- citām sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām ( bērniem ar invaliditāti, no ieslodzījuma atbrīvotām personām) vai īpašos gadījumos (piemēram, apbedīšanas pabalsts).


Informāciju sagatavoja:
Anita Zimele
Cēsu novada pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja – attīstības speciāliste


Publicēšanas datums: 2016. gada 25. janvāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt