A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Latvijas Uzvaras dienas pasākumus Cēsīs 22.jūnijā?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Sociālais dienests » Informācija par sociālās palīdzības sniegšanu

Informācija par sociālās palīdzības sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka pašvaldībai, kuras teritorijā ir deklarētā personas dzīvesvieta, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Lai izvērtētu palīdzības piešķiršanu ģimenei (personai), savukārt ir noteikts, ka tai jābūt deklarētai novada teritorijā, turklāt ģimene likuma izpratnē ir personu grupa, kas sastāv no laulātajiem vai personām, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī.

Šoreiz runāsim par iedzīvotāju faktisko un deklarēto dzīvesvietu novadā, ņemot vērā Sociālā dienesta pieredzi un normatīvo aktu prasības palīdzības piešķiršanai.

Ministru kabineta noteikumu Nr.288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” 2.pants nosaka, ka sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību persona vai viņas likumiskais pārstāvis pieprasa pašvaldībā, kuras teritorijā reģistrēta personas dzīvesvieta.

Sociālā darbiniece Astrīda Eglīte atklāj: “Sociālajā dienestā pirms kāda laika vērsās vīrietis ar iesniegumu par palīdzības piešķiršanu, vīrietis bija mainījis dzīvesvietu no citas pašvaldības uz Cēsu novadu, noslēdzis jaunu īres līgumu, bet nebija deklarējis jauno dzīvesvietu. Šajā gadījumā speciālistiem nebija iespējas piešķirt palīdzību, jo vīrietis jauno faktisko dzīvesvietu nebija deklarējis un līdz ar to sākotnēji neieguva pieprasīto palīdzību”.

Vīrietim pēc palīdzības bija iespēja vērsties deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā, kas šajā gadījumā bija ļoti tālu no Cēsu novada, vai deklarēt dzīvesvietu Cēsu novadā un vērsties pēc palīdzības Cēsu novada Sociālajā dienestā.

Dzīvesvietas deklarēšanās likums nosaka, ka dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Ir gadījumi, kad īpašnieki neatļauj īrniekam deklarēties viņa īpašumā, lai gan persona tur faktiski dzīvo. Iespējams, ka šie īpašnieki vēl jauc jauno dzīvesvietas deklarēšanās sistēmu ar padomju laiku pierakstīšanas kārtību, uzskatot, ja persona būs deklarējusi savu dzīvesvietu attiecīgajā mājoklī, tas nozīmēs, ka šai personai būs tiesības uz nekustamo īpašumu. Paskaidrojam, ka Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 2.pants noteic, ka dzīvesvietas deklarēšanas fakts pats par sevi nerada civiltiesiskas saistības.

Savukārt Ģimeņu atbalsta nodaļas vadītāja Dace Ekerte, analizējot kādu gadījumu, stāsta: “Pie sociālās palīdzības organizatora Sociālajā dienestā vērsās ģimene ar bērniem, lūdzot izvērtēt un piešķirt ģimenei trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes statusu, brīvpusdienas un uzturmaksu atlaides bērniem. Ģimene bija deklarējusi dzīvesvietu citā novadā, bet faktiski dzīvoja Cēsīs. Šajā gadījumā ģimenei nācās atteikt pabalsta piešķiršanu Cēsu novadā, jo ģimene savu dzīvesvietu ir deklarējusi citā novadā. ”

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, Cēsu novada pašvaldības 2015.gada 8.oktobra saistošiem noteikumiem Nr.14 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsīs” un Nr.15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”, lai ģimeni Cēsu novadā atzītu par trūcīgu vai maznodrošinātu un piešķirtu tai sociālo palīdzību, tās dzīvesvietai jābūt deklarētai šajā novadā.

Aicinām ģimenes (personas) pēc palīdzības vērsties to pašvaldību Sociālajos dienestos, kur deklarēta ģimenes dzīvesvieta, vai, lai nesagādātu sev neērtības, deklarēt savu faktisko dzīvesvietu un pēc palīdzības vērsties tuvākajā Sociālajā dienestā!

Informāciju sagatavoja:
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja – attīstību speciāliste

Publicēšanas datums: 2017. gada 24. februāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt