A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Pašvaldības īpašuma Raunas ielā 6-4 izsole

Pašvaldības īpašuma Raunas ielā 6-4 izsole

Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Raunas iela 6-4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5158, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 17.8 mun 178/4174 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnēm un zemes (zemes kopplatība 1191 m2), turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 2 500.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).
Izsoles solis –100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).
 
Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 250.00 EUR (divi simti piecdesmit euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Raunas iela 6-4, Cēsis, izsolei”.
 
Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2019.gada 12.septembrī plkst.14.00.
 
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019.gada 11.septembrim plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.
 
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.
 
 Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālistu, tālr. 26104449.
 
Izsoles noteikumi
Publicēšanas datums: 2019. gada 13. augusts  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt