A  A  A
Lapas karte


Vai Tu skaties Olimpiskās spēles?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Sociālā palīdzība » Dzīvokļa pabalsts

Personai/ģimenei, kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu siltumapgādi
Pieprasīt pabalstu ir tiesības personai, kura ir dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks, ar kuru noslēgts rakstveida līgums, vai dzīvokļa īpašnieka pirmās pakāpes radinieks.


Pabalstu aprēķina pēc formulas:
    S=[(P+K)-I] x 6 mēneši
       S - aprēķinātā pabalsta summa, kas nevar pārsniegt 430 euro;
    P – nepieciešamais garantētais ienākums, kuram jāpaliek personas rīcībā pēc dzīvokļu īres un komunālo pakalpojumu apmaksas;
       K – normatīvās īres maksas un maksas pakalpojumiem summa;
       I – ģimenes (mājsaimniecības) kopējie ienākumi.

Nepieciešamais garantētais ienākums:
  pirmajam un otrajam ģimenes loceklim - 40% no minimālās algas;
  katram nākamajam ģimenes loceklim – GMI ( Garantētais minimālais ienākums) līmeņa apmērā  mēnesī.

Aprēķinot dzīvokļa pabalstu ģimenei (mājsaimniecībai), kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu apkuri jeb siltumpiegādi, 2017./2018. gada apkures sezonā piemērojami šādi īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem normatīvi:
• vienas personas mājsaimniecībai - 108,57 euro mēnesī;
• divu personu mājsaimniecībai - 123,84 euro mēnesī;
• trīs personu mājsaimniecībai - 167,61 euro mēnesī;
• četru personu mājsaimniecībai - 192,40 euro mēnesī;
• piecu un vairāk personu mājsaimniecībai - 205,42 euro mēnesī;
• vienatnē dzīvojošas pensijas vecuma personas vai personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti mājsaimniecībai – 113,57 euro mēnesī

Ja rēķinā par dzīvojamās telpas īres/apsaimniekošanas maksu un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem attiecīgā mēneša aprēķinātā summa ir zemāka par normatīvu, aprēķinot dzīvokļa pabalstu, rēķinā norādītajai summai līdz normatīva līmenim pieskaita mēneša maksājuma par faktiski patērēto elektroenerģiju dzīvojamā telpā atbilstoši valstī noteiktajam starta tarifam, bet ne vairāk kā par 50 kWh pirmajai personai, 30 kWh katrai nākamajai personai un 150 kWh mēnesī 5 personu vai lielākai mājsaimniecībai.

Pabalsts ir vienreizējs apkures sezonas laikā un 1 mēneša laikā pēc līdzdarbības pienākumu veikšanas un lēmumu pieņemšanas  par pabalsta piešķiršanu tiek pārskaitīts dzīvojamās mājas apsaimniekotājam.
 
Personai/ģimenei, kura dzīvo mājā ar lokālu apkuri

Tiek piešķirts ģimenei (personai), ja tā atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu.
Pabalstu piešķir vienu reiz gadā:
  -  trūcīgai ģimenei – 150,00 euro;
  -  maznodrošinātai ģimenei – 85,00 euro.
Ja ģimenē ir darbaspējīgā vecumā esošs bezdarbnieks, pabalstu piešķir pēc līdzdarbības pienākumu izpildes.

 
Dzīvokļa pabalsts sociālā dzīvokļa īrniekam
 Pabalsts sociālā dzīvokļa īrniekam tiek piešķirts par katru mēnesi dzīvokļa īres līguma darbības laikā.
 Pabalsta apmērs:
   - 90% no īres maksas par sociālo dzīvokli un  90% no apkures maksas apkures periodā;
  - 90% no īres maksas un 90% no maksas par komunālajiem pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti ar apsaimniekotāja starpniecību, ja dzīvokli īrē bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kuram piešķirts trūcīgas personas statuss, kurš dzīvo viens un bez pārtraukuma turpina mācības.


Printēt