A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Uzņēmējiem » Darba piedāvājumi

Ja Jūsu uzņēmums vēlas Cēsu novada pašvaldības mājaslapā izvietot sludinājumu par vakancēm, lūdzu, rakstiet uz e-pastu: aleksandrs.abramovs@cesis.lv. Lūgums sūtīt arī uzņēmuma logo, ilustrējošu foto un norādīt vakances termiņu.Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes štābs
piedāvā darbu Cēsīs, Zemessardzes 27. kājnieku bataljonā,
DARBA AIZSARDZĪBAS VECĀKAJAM SPECIĀLISTAM

Darba pienākumi:
• Uzturēt un pilnveidot darba aizsardzības organizatorisko struktūru un sistēmu ZS 2.Vidzemes brigādē;
• Veikt darba vides risku un mērījumu vērtēšanu, dokumentu sagatavošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Iepazīstināt personālsastāvu ar darba vides riskiem darba vietā;
• Sagatavot darba aizsardzības noteikumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• Izstrādāt darba aizsardzības un darba vides iekšējās uzraudzības plānu. Vadīt to realizēšanu un kontrolēt darba vides risku samazināšanas plāna īstenošanu;
• Kontrolēt vienības civilo darbinieku obligātās veselības pārbaudes veikšanas kārtību;
• Pamatojoties uz darba vides risku izvērtējumu, identificēt paaugstinātas bīstamības darbus, noteikt uzraudzības pasākumus, apmācību un instruktāžu veikšanas regularitāti;
• Organizēt apmācības un instruktāžu personālsastāvam, kurš veic paaugstinātas bīstamības darbus;
• Uzturēt bīstamo iekārto reģistru, organizēt un piedalīties bīstamo iekārtu pārbaudēs, kā arī organizēt bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācību;
• Plānot un apsekot darba vietas, noformēt aktu par darba vietu apsekošanas rezultātiem;
• Kontrolēt konstatēto darba aizsardzības pārkāpumu novēršanu vienībās;
• Organizēt civilo darbinieku nelaimes gadījumu izmeklēšanu, piedalīties profesionālā dienesta karavīru nelaimes gadījumu izmeklēšanā;
• Izstrādāt un vadīt apmācības, instruktāžas par darba aizsardzības jautājumiem;
• Izstrādāt iekšējos normatīvos aktus attiecībā uz darba aizsardzību vienībā;
• Konsultēt darba aizsardzības jomā NBS reģionā esošo vienību par darba aizsardzību atbildīgos darbiniekus, organizēt viņu apmācību un instruktāžu;
• Sagatavot un regulāri iesniegt NBS Darba aizsardzības inženierim un ZS 2. Vidzemes brigādes komandierim atskaišu ziņojumus par darba aizsardzības sistēmas efektivitāti un pārskata periodā realizētajiem darba aizsardzības pasākumiem.°

Pamatprasības:
• Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā ar kvalifikāciju „Darba aizsardzības vecākais speciālists”;
• Vismaz viena gada darba pieredze ar darba aizsardzību saistītos amatos. Vēlama darba pieredze valsts institūcijās darba aizsardzības speciālista amatā;
• 160h apliecību ugunsdrošībā uzskatīsim kā priekšrocību;
• Elektrodrošības grupu apliecību uzskatīsim kā priekšrocību;
• Zināšanas un prasme pielietot darba aizsardzības normatīvu prasības un drošas darba veikšanas prasības reālā darba vidē; pārzināt normatīvos aktus un to prasības darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā; pieredze dokumentu sagatavošanā un noformēšanā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• Spēja organizēt un vadīt instruktāžas, apmācības struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem;
• Teicamas latviešu un vēlamas angļu valodas zināšanas;
• Prasme plānot un organizēt darbu, spēja darboties komandā, bet vienlaicīgi arī spēja patstāvīgi veikt uzticētos uzdevumus.
• Ļoti labas prasmes darbā ar MS Office programmām;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• Ļoti labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
• Analītiskā domāšana un rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti;
• Spēja un motivācija pilnveidot savas zināšanas un iemaņas;
• Spēja pieņemt lēmumu un uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

Piedāvājam:
• Interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu;
• Labus darba apstākļus;
• Veselības apdrošināšanu;
• Bruto atalgojums, sākot no 745 eiro līdz 1093 eiro (atkarībā no izglītības un darba pieredzes);
• Par priekšrocību tiks izvirzīti kandidāti, kuri jau ir zemessargi vai ir gatavi iestāties Zemessardzē.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV ar norādi “Darba aizsardzības vecākais speciālists” iesūtīt uz e-pastu inga.balule@mil.lv līdz 25.10.2019.

Tālrunis informācijai par amata pienākumiem Personāla un administrēšanas daļā 29513019.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām
.
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

 
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
aicina darbā
SOCIĀLO PEDAGOGU

Prasības izglītībai:
• augstākā pedagoģiskā izglītība un sociālā pedagoga kvalifikācija vai augstākā izglītība un sociālā darbinieka kvalifikācija (ja studiju programmas ietvaros apgūti ar pedagoģiju saistītie studiju kursi vismaz sešu kredītpunktu jeb 240 stundu apmērā).

Darba pienākumi:
• diagnosticēt jauniešu socializācijas grūtības;
• novērtēt esošo sociālo risku ietekmi uz skolēna pilnvērtīgu integrāciju sabiedrībā un sociālo prasmju apgūšanā;
• apzināt ģimeņu sociālās un ekonomiskās problēmas un to ietekmi uz jauniešu sociālās dzīves kvalitāti;
• noteikt riska faktoru klātesamības pakāpi ģimenē, skolā, vienaudžu vidē un šo faktoru ietekmi uz komunikācijas procesu;
• apkopot datus par jauniešu socializācijas apstākļiem, socializācijas procesu kvalitāti un riska faktoriem skolā un ģimenē;
• noteikt skolēna dzīves prasmju līmeni;
• plānot un īstenot konkrētas sociāli – pedagoģiskas darbības, lai aizsargātu jauniešu tiesības;
• veikt noteiktas darbības bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas jomās esošo riska faktoru mazināšanai (novēršanai), iesaistot šo uzdevumu risināšanā kompetentus sadarbības partnerus;
• plānot un īstenot sociālās rehabilitācijas pasākumus jauniešiem pēc mācību stundām, izstrādāt un īstenot jauniešu sociālās korekcijas programmas;
• sekmēt bērnu un jauniešu sociālo vajadzību nodrošināšanu;
• uzskaitīt un analizēt audzēkņu kavējumus;
• ikdienā sadarboties ar izglītības iestādes personālu, pašvaldībām, kā arī ar valsts un pašvaldību iestādēm.

Tehnikums piedāvā:
• stabilu atalgojumu 800 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
• stabilu, sakārtotu darba vidi.

Gaidīsim tavu:
• CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai);
• Izglītības dokumentu kopijas.

Piesakies līdz 17.oktobrim, iesniedzot dokumentus uz e-pasta adresi snegovics.arturs@pt.edu.lv ar norādi “Sociālais pedagogs”.
 
KARJERAS KONSULTANTU

Prasības izglītībai:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un karjeras konsultanta kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja-karjeras konsultanta B programmas kursi (vismaz 72 h apjomā).
Darba pienākumi:
• dokumentācijas veidošana karjeras atbalsta plānošanai un pasākumu īstenošanai;
• karjeras attīstības atbalsta pasākumu koordinēšana, organizēšana un vadīšana dažādām mērķa grupām;
• informācijas pieejamības nodrošināšana karjeras virziena izvēlei;
• individuālo karjeras konsultāciju nodrošināšana izglītojamajiem;
• sadarbība ar partneriem karjeras veidošanas jautājumos;
• izpētes un metodiskā darba veikšana;
• profesionālo kompetenču pilnveidošana.

Tehnikums piedāvā:
• stabilu atalgojumu 800 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
• stabilu, sakārtotu darba vidi.

Gaidīsim tavu:
• CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai);
• Izglītības dokumentu kopijas.

Piesakies līdz 17.oktobrim, iesniedzot dokumentus uz e-pasta adresi snegovics.arturs@pt.edu.lv ar norādi “Karjeras konsultants”.


SIA „LĪGATNES NAMI” aicina darbā REMONTSTRĀDNIEKU.

Prasības:
- iepriekšēja pieredze ;
- valsts valodas zināšanas;
- prasmes būvniecības un santehnikas jomā;
- augsta atbildības sajūta;
- labas komunikācijas spējas;
- spēja strādāt komandā;
- B kategorijas auto vadītāja apliecība (tiks uzskatīta par priekšrocību);
- patstāvīgi izpildīt plānotos darbus un sniegt atskaites.

Galvenie pienākumi:
- Veikt nepieciešamos remontdarbus ēku apsaimniekošanā un uzturēšanā;
- Veikt plānotos un avārijas santehnikas mezglu un citu iekārtu remontdarbus;
- Veikt plānotos un avārijas notekūdeņu sistēmas remontdarbus;
- Veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

Atalgojums - 750.00 EUR pirms nodokļu nomaksas.

CV iesniegt SIA „LĪGATNES NAMI” (Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: ligatnesnami@ligatne.lv līdz 2019.gada 31.oktobrim, tālrunis uzziņām 64153471.
Transporta uzņēmums SIA AB.G.Persson
aicina savā kolektīvā
grāmatveža asistenti/-u

Darba pienākumi:
• Grāmatvedības dokumentu kārtošana, reģistrēšana un ievadīšana grāmatvedības un uzskaites sistēmās,
• Asistēšana grāmatvedim ikdienas darbos.

Prasības pretendentiem:
• Labas datorprasmes (MS Excel, MS Word),
• Labas latviešu valodas prasmes, angļu valodas pamatzināšanas,
• Vēlme apgūt jaunas iemaņas.

Mēs piedāvājam:
• Pilna laika darbu birojā Cēsīs,
• Apmācību, izaugsmes iespējas,
• Darba algu (pārbaudes laikā) sākot no 450.00 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Gaidīsim Jūsu vēstuli ar pievienotu CV uz e-pastu daina@abgpersson.lv līdz 2019.gada 13.oktobrim.
Tālrunis uzziņām 29353310
Informējam, ka Jūsu pieteikumu dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA AB.G.Persson, Reģ.Nr.44103008329, Tirgoņu iela 3, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101


Viens no vadošajiem kokapstrādes uzņēmumiem Latvijā – SIA Staļi (reģ.nr.49503004934),
aicina pieteikties darbā

Ražošanas maiņas meistars/-e

Pienākumi:
• Ražošanas darbinieku darbu koordinēšana un pārraudzīšana;
• Ražošanas plāna un termiņu izpildes nodrošināšana;
• Ražošanas iekārtu kvalitatīva un nepārtraukta darba procesa nodrošināšana;
• Produktu nemainīgas kvalitātes nodrošināšana ;
• Nepieciešamo materiālu savlaicīga nodrošināšana ražošanas darbiniekiem;
• Ziņošana ražošanas vadītājam par ražošanas procesu gaitu;
• Ražošanas vadītāja noteikto uzdevumu realizēšana.

Prasības:
• Iepriekšēja pieredze līdzvērtīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• Zināšanas par ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām;
• Spēja vadīt komandu un deleģēt darbinieku pienākumus;
• Spēja operatīvi reaģēt problēmsituācijās;
• Spēja organizēt un plānot ražošanas procesus un uzdevumus;
• Augsta atbildības sajūta pret uzdotajiem pienākumiem un precizitāte to izpildē;
• Ambicioza personība ar vēlmi pilnveidoties un pierādīt sevi.

Piedāvājam:
• Stabilu un konkurētspējīgu atalgojumu, līdz 1400 EUR bruto (pārbaudes laikā);
• Sociālās garantijas;
• Darbu saliedētā kolektīvā;
• Profesionālas pilnveidošanās un izaugsmes iespējas.

Slodze: pilna
Darba laiks: Maiņās
Darba vieta: Cēsis

CV ar norādi “RAŽOŠANAS MAIŅAS MEISTARS/-E” sūtīt uz vakances@stali.lv

MEHĀNIĶI

Pienākumi:
Veikt iekārtu apkopes, to smērēšanu un eļļošanu pēc noteikta grafika vai meistara norādījumiem;
Veikt iekārtu plānotos un neplānotos remontdarbus maksimāli ātri un augstā kvalitātē;
Veikt ražošanas un kaltēšanas iekārtu ikdienas apsekošanu.

Prasības:
Vismaz 1 gada pieredze mehāniķa darbā;
Tehniskas zināšanas par kokapstrādes iekārtām tiks uzskatītas par priekšrocību;
Iniciatīva un patstāvība, pildot darba pienākumus;
Spēja operatīvi reaģēt problēmsituācijās;
Augsta atbildības sajūta pret uzdotajiem pienākumiem un precizitāte to izpildē;
Komunikabla un atsaucīga personība ar vēlmi pilnveidoties un pierādīt sevi.

Piedāvājam:
Atalgojums – no 1200EUR(bruto) līdz 1700EUR (pēc pārbaudes laika)
Stabilu un konkurētspējīgu atalgojumu;
Interesantu un dinamisku darba vidi;
Sociālās garantijas;
Profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas

Pakotāju

Atalgojums līdz pat 1200EUR bruto (atkarīgs no padarītā).
Iepriekšēja pieredze nav obligāta.
Nodrošinām apmācību.
Darba laiks 8:00 – 17:00

Tu iegūsi:
• Stabilu darbu, kas nav atkarīgs no sezonas;
• Sakoptu un ērtu darba vidi;
• Sociālās garantijas;
• Nodrošinām dzīvesvietu.

Nāc un strādā, pie viena no vadošajiem logu un durvju ražotājiem Ziemeļeiropā!

Viegli pieteikties - ZVANI 25655678, vai raksti uz vakances@stali.lv!
Motivācijas vēstule un CV nav obligāti.

Marķētājus/-as un šķirotājus/-as

Atalgojums vidēji 1000EUR bruto un vairāk .
Iepriekšēja pieredze nav obligāta.
Nodrošinām apmācību.
Darbs maiņās.

Tu iegūsi:
• Stabilu darbu, kas nav atkarīgs no sezonas;
• Sakoptu un ērtu darba vidi;
• Sociālās garantijas.
• Nodrošinām dzīvesvietu

Viegli pieteikties - ZVANI 25655678, vai raksti uz vakances@stali.lv!
Motivācijas vēstule un CV nav obligāti.

Gaterzāģa operators/-e

Atalgojums vidēji no 700EUR bruto līdz pat 1500EUR vai vairāk.
Iepriekšēja pieredze nav obligāta.
Nodrošinām apmācību.
Darbs maiņās.

Tu iegūsi:
• Stabilu darbu, kas nav atkarīgs no sezonas;
• Sakoptu un ērtu darba vidi;
• Sociālās garantijas.
• Nodrošinām dzīvesvietu

Viegli pieteikties - ZVANI 25655678, vai raksti uz vakances@stali.lv!
Motivācijas vēstule un CV nav obligāti.

Kokmateriālu saaudzēšanas operatoru/i

Atalgojums līdz pat 1200EUR bruto (atkarīgs no padarītā).
Iepriekšēja pieredze nav obligāta.
Nodrošinām apmācību.
Darbs maiņās.

Tu iegūsi:
• Stabilu darbu, kas nav atkarīgs no sezonas;
• Sakoptu un ērtu darba vidi;
• Sociālās garantijas;
•  Nodrošinām dzīvesvietu.

Nāc un strādā, pie viena no vadošajiem logu un durvju ražotājiem Ziemeļeiropā!

Viegli pieteikties - ZVANI 25655678, vai raksti uz vakances@stali.lv!
Motivācijas vēstule un CV nav obligāti. 

Presēšanas iekārtas operatoru/-i.
 
Atalgojums vidēji 1200EUR bruto un vairāk .
Iepriekšēja pieredze nav obligāta.
Nodrošinām apmācību.
Darbs maiņās.

Tu iegūsi:
• Stabilu darbu, kas nav atkarīgs no sezonas;
• Sakoptu un ērtu darba vidi;
• Sociālās garantijas.
•  Nodrošinām dzīvesvietu

Viegli pieteikties - ZVANI 25655678, vai raksti uz vakances@stali.lv!
Motivācijas vēstule un CV nav obligāti.
 


Mēs esam privāts, starptautiskā investīciju vidē strādājošs juridiskais birojs.
Mūsu darbība, galvenokārt, ir saistīta ar komerclietām un administratīvajām lietām.

Aicinām mūsu kolektīvam pievienoties pieredzējušu -
JURISTU/-I

Atbildības jomas/pienākumi:
• Klientu juridisko jautājumu risināšana;
• Klientu interešu pārstāvību privātās un publiskās attiecībās, tajā skaitā tiesās;
• Dažādu biznesa darījumu analīze; uzņēmumu, to daļu pirkšanas un pārdošanas darījumu vadība (M&A);
• Darījumu struktūru izstrāde un izpildes dokumentu sagatavošana, saskaņošana, uzraudzība.

Prasības kandidātam:
• Augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
• Vismaz 3 gadu pieredze jurista amatā;
• Pieredze komerctiesībās un administratīvajās tiesībās;
• Pieredze uzņēmumu pirkšanas, pārdošanas un reorganizācijas darījumos (M&A);
• Interese un zināšanas aktuālajos tieslietu jautājumos;
• Prasme argumentēti, loģiski paust savu viedokli; analītiskās spējas;
• Precizitāte, augsta atbildības izjūta;
• Iniciatīva; spēja strādāt patstāvīgi; spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību savas kompetences robežās;
• Labas latviešu un angļu valodas zināšanas mutiski un rakstiski;
• Teicamas iemaņas darbam ar MS Office;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam mūsdienīgus darba apstākļus, starptautisku un dinamisku darba vidi ar mēneša atalgojumu EUR 1200 – 1800 atbilstoši pieredzei. Esam profesionāla, draudzīga komanda ar augstām efektivitātes un atbildības prasībām. Darbavieta – Cēsis (ar nepieciešamību periodiski doties darījumu braucienos Latvijas teritorijā).

Ja uzskati, ka atbilsti šai vakancei, sūti savu pieteikuma vēstuli un CV uz adresi
AQ Law SIA
Reģ.Nr. 40103556736
Valmieras iela 20A, Cēsis LV-4101
vai e-pastu actusQ@actusQ.lv
Ja vēlies uzzināt vairāk par vakanci, lūdzu, zvani pa tālruni 26537859


SIA “EKJU” vienotais reģ. Nr. 4003051329
aicina patstāvīgā darbā
kokapstrādes iekārtu mehāniķi

Galvenie darba pienākumi:
Novērst iekārtu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainot agregātus, mezglus un detaļas, veicot demontāžas un montāžas darbus, atjaunot detaļas vai to salāgojumus veicot atslēdzniecības darbus, montēt, remontēt un regulēt mehāniskos mezglus, remontēt un regulēt iekārtas, veikt to tehnisko apkopi. Strādāt pēc iekārtu shēmām un rasējumiem.

Prasības:
darba pieredze mehāniķa amatā vai atbilstoša izglītība;
spēja patstāvīgi plānot savu darbu;
spēja intensīvi strādāt, vēlme mācīties;
atbildības sajūta, godprātīga un pozitīva attieksme pret darbu.

Darba vieta – Ieriķi, Cecīļu 12. Atalgojums, sākot ar 5,50EUR/h

Pieteikumus un CV sūtīt uz ekju@ekju.lv, sīkāka informācija pa tel:29236254Kokapstrādes uzņēmums Cēsīs meklē dažādus darbiniekus!

Kokapstrādes operatoru (700-1000,- EUR bruto)
- uzstādīt un regulēt iekārtu
- apstrādāt kokmateriālu

Ēveļu operatoru (700-1000,- EUR bruto)
- uzstādīt un regulēt ēveli
- apstrādāt kokmateriālu
- veikt iekārtas apkopi un remontu

Palīgstrādniekus (600-700,- EUR bruto)
- materiālu pakošana pirms un pēc apstrādes

Piedāvājam gabaldarba atalgojumu
Iepriekšēja pieredze nav nepieciešama
Apmācību nodrošinam uzņēmumā
Tālrunis: +371 29439201 (Sergejs)
www.ced.lvPrintful ir viens no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem no ASV. Mūsu programmētāju komanda izstrādā sistēmas, kuras izmanto visā pasaulē.
Ja vēlies attīstīt savas prasmes starptautiskā un strauji augošā uzņēmumā,
pievienojies Printful komandai kā
programmētājs/-a!

Ikdienā izmantojam šādas tehnoloģijas:
• PHP, MySQL, PHPUnit
• JS, VueJS, SCSS
• AWS
• GIT

Sagaidām no Tevis:
• vēlmi mācīties, apgūt jaunas tehnoloģijas;
• iniciatīvu, aktīvu iesaisti projektu izstrādē;
• analītisku pieeju problēmu risināšanai;
• angļu valodas zināšanas.

Mēs piedāvājam:
• atalgojumu 1000 - 4000 Eiro bruto mēnesī (viss atkarīgs no Tavām zināšanām, prasmēm un līdzšinējās pieredzes);
• bezmaksas siltas pusdienas katru dienu;
• elastīgu darba dienas sākumu - darbā varēsi ierasties līdz plkst.11.00;
• veselības apdrošināšanu, visas sociālās garantijas;
• dzimšanas dienas brīvdienu;
• darbu, kas var ietvert komandējumus uz ASV;

Tava darba vieta: 
• Draugiem Group birojs Cēsīs, Rīgas ielā 21
• vai arī attālinātā darba iespējas.

Gaidīsim Tavu CV un īsu motivācijas vēstuli uz darbs@printful.com!
AS Printful Latvia (Reģ.Nr.40203050078)Printēt